ပြည်သူပြည်သား နှစ်ချင်းအသက်အာမခံ

သေဆုံးခြင်း၊ ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းတို့အတွက် ငွေရေးကြေးရေး ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်အထောက်အပံ့ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။