စုပေါင်းအသက်အာမခံ

ဝန်ထမ်းများ မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း တို့အတွက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အကာအကွယ်ရရှိနိုင်ပါသည်။