ပညာရေးအသက်အာမခံ

အာမခံသက်တမ်းအတွင်း မိခင် (သို့) ဖခင် သေဆုံးခြင်း၊ ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းများကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ သားသမီးများအတွက် ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်ဘွဲ့ရသည်အထိ အကာအကွယ် ရရှိနိုင် ပါသည်။