စာသင်သားအသက်အာမခံ

သင့်ရင်သွေး၏ပညာရေး ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မြောက်သည်အထိ ပညာသင်ကျောင်းနေစရိတ် အတွက် ပူပန်ကြောင့်ကြမှုမရှိဘဲ ဆုံးခန်းတိုင်သင်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။