ကျန်းမာရေးအာမခံ

ဝန်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေး ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် အတိုင်းအတာတခုအထိ အထောက် အပံ့ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။