မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


အားကစားသမားအာမခံ

အာမခံထားငွေကို အနည်းဆုံး (၁၀၀,၀၀၀) ကျပ် မှစ၍ အများဆုံး (,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ် အထိ ထားနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံကြေးမှာ အာမခံထားငွေ၏ (.)ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။

ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာ တစ်ကြိမ်တည်းပေးပရီမီယံ ဖြစ်ပါသည်။