မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


အသေးစားကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှု အသက်အာမခံ (စိတ်ချလိုက်ဖ်)

အာမခံထားသူ သေဆုံးပါက အကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူမှ အာမခံစတင်ထားစဉ်က ရွေးချယ်ထားသော အကျိုးခံစားခွင့် လွှဲပြောင်းခံရသူက ရရှိပါမည်။

ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးခြင်း နှင့် ပြင်းထန်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူကိုယ်တိုင်က ရရှိပါမည်။

(က) အာမခံလက်မှတ်အထောက်အထား (SMS (Screen Shot) လက်ခံမှတ်တမ်းအား ပြသရမည်။)

() မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်

() အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ

() ဆေးမှတ်တမ်း

() ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်၏ အတည်ပြုထောက်ခံစာ

() အာမခံထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

အာမခံသက်တမ်း ()နှစ် သည် အာမခံစတင်အတည်ပြုသည့် နေ့မှ စ၍ (၃၆၅) ရက် ကြာပြီးနောက် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံကို စတင်၀ယ်ယူပြီးနောက် အတည်ပြုစာတိုနှင့် ဝယ်ယူပြီးချိန်မှ (၂၄) နာရီ ကြာပြီးနောက် အာမခံအကာအကွယ်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို စတင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

  • သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်

  • ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်

  • ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးမှု နှင့် ပြင်းထန်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်

ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးမှု နှင့် ပြင်းထန်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဒဏ်ရာအတိမ်အနက်၊ ပြင်းထန်မှု အပေါ်မူတည်၍ အာမခံထားငွေ၏ သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းများအလိုက် အချိုးကျ ပေးလျော်မှုများကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

လျော်ကြေးပေးချေရသည့် အကြောင်းအရင်း

အာမခံထားငွေ၏ %

၁။

မျက်စိနှစ်ဖက်လုံး၀ကွယ်ခြင်း

၁၀၀ %

၂။

မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း

၅၀ %

နားနှစ်ဖက်လုံး၀မကြားရခြင်း

၅၀ %

၄။

နားတစ်ဖက်လုံး၀မကြားရခြင်း

၂၅ %

၅။

စကားမပြောနိုင်ဖြစ်ခြင်း

၂၅ %

၆။

လက်နှစ်ဖက်(သို့) ခြေနှစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခြင်း

၁၀၀ %

၇။

လက်တစ်ဖက် (သို့) ခြေတစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခြင်း

၅၀ %

၈။

နားနှစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခြင်း

၃၀ %

၉။

နားတစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခြင်း

၁၅ %

၁၀။

ခါးရိုးကျိုးခြင်း

၅၀ %

၁၁။

လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာတွင် လက်နှစ်ဖက်လုံးကျိုးခြင်း

၃၀ %

၁၂။

ပေါင်ရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာတွင် ခြေနှစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

၃၀ %

၁၃။

တင်ပဆုံရိုးနှစ်ရိုးကျိုးခြင်း

၃၀ %

၁၄။

ပခုံးရိုး (သို့) ညှပ်ရိုးကျိုးခြင်း

၂၀ %

၁၅။

လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာတွင် လက်တစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

၁၅ %

၁၆။

ပေါင်ရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာတွင် ခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

၁၅ %