မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


မြွေအန္တရာယ်အာမခံ

မြွေကိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော သေဆုံးခြင်း ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း ၊ ဆေးရုံတက်ကုသရခြင်း တို့အတွက် အကာအကွယ်များ (အကျိုးခံစားခွင့်များ) ရရှိနိုင်ပါသည်။

()ယူနစ်မှ (၁၀)ယူနစ်အထိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အာမခံထားငွေကို အနည်းဆုံး (၅၀၀,၀၀၀) ကျပ် မှစ၍ အများဆုံး (,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ်အထိ ထားနိုင်ပါသည်။

အာမခံထားငွေ၏ (.) ရာခိုင်နှုန်း ကို ပရီမီယံကြေး အဖြစ်ပေးသွင်းရပါမည်။

ပရီမီယံကြေးကို တစ်ကြိမ်တည်းပေးသွင်းရပါမည်။