မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


ပြည်သူပြည်သား နှစ်ချင်းအာမခံ

() သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်

() ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်

() ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်

အာမခံထားသူ၏အသက် နှင့် အာမခံထားငွေ ပမာဏ ပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးစစ်ရန်လိုပါသည်။

အာမခံထားသူ၏အသက်

အာမခံထားငွေ ပမာဏ

(၁၈) နှစ်မှ (၆၀) နှစ်

,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက်

(၆၁) နှစ်မှ (၇၅) နှစ်

,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက်