မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ

အာမခံထားငွေကို အနည်းဆုံး (၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်မှစ၍ အများဆုံး (,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ် အထိ ထားနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံကြေးမှာ အာမခံထားငွေ၏ () ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။

ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာ တစ်ကြိမ်တည်းပေးပရီမီယံ ဖြစ်ပါသည်။

သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် ၊ ထာဝစဉ်လုံးဝမသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့် ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၊ ဆေးရုံတက်အကျိုးခံစားခွင့် ။

ဆေးရုံတက်အကျိုးခံစားခွင့် (မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖြင့်ဆေးရုံတက်ရပါက)

အာမခံထားငွေ (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ် အတွက် တစ်ရက်လျှင် (,၀၀၀)ကျပ်

(ဆေးရုံ ၁ကြိမ်တက်လျှင် အများဆုံး () ရက်နှင့် ၃ကြိမ်အထိသာ)