မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


တစ်လုံးတည်းပေး ငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ

အကယ်၍ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း () နှစ် ရှိသည့်အာမခံဝယ်ယူပြီး တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက အာမခံကုမ္ပဏီမှ ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၄င်းပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံ စုစုပေါင်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)ဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူအား ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း (နှစ်)

သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်

အာမခံသက်တမ်း

တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

မည်သည့် အာမခံသက်တမ်းတွင်မဆို အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း () နှစ်ကျော်သည့်အချိန်တွင် သေဆုံးခဲ့ပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအား အာမခံထားငွေကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။

အကယ်၍ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း () နှစ် ရှိသည့်အာမခံဝယ်ယူပြီးနောက် တစ်နှစ်ကျော် ကာလ၌ သေဆုံးပါက ကုမ္ပဏီသည် အာမခံထားငွေအပေါ်မှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ အာမခံထားသူအား အကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ် တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း (နှစ်)

သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်

အာမခံသက်တမ်း

တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

မည်သည့် အာမခံသက်တမ်းတွင်မဆို အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း () နှစ်ကျော်သည့်အချိန်တွင် သေဆုံးခဲ့ပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအား အာမခံထားငွေကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။

စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံကြေး = အာမခံထားငွေ၏ ၈၃ %

= ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် x ၈၃ %

= ,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်

အကျိုးခံစားခွင့် = စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီးသည့်ပရီမီယံကြေး + စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံကြေး အပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

= ,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် + (,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် x အတိုးနှုန်း (%) )

= ,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် + ၁၆၆,၀၀၀ ကျပ်

= ,၄၆၆,၀၀၀ ကျပ်

အာမခံသက်တမ်း () နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း

စဉ်

အာမခံထားသူ၏ အသက်

အာမခံထားငွေ (ကျပ်)

အာမခံထားငွေ

%

၁။

၁၈ ၄၀

၁၄,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၁ %

၂။

၁၈ ၄၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၁၄,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၃ %

၃။

၁၈ ၄၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၅ %

၄။

၄၁ ၅၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၃ %

၅။

၄၁ ၅၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၅ %

၆။

၅၁ ၆၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၅ %

 

အာမခံသက်တမ်း () နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း

စဉ်

အာမခံထားသူ၏ အသက်

အာမခံထားငွေ (ကျပ်)

အာမခံထားငွေ

%

၁။

၁၈ ၄၀

၁၄,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၁ %

၂။

၁၈ ၄၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၁၄,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၃ %

၃။

၁၈ ၄၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၅ %

၄။

၄၁ ၅၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၃ %

၅။

၄၁ ၅၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၅ %

၆။

၅၁ ၆၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၅ %

 

အာမခံသက်တမ်း () နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း

စဉ်

အာမခံထားသူ၏ အသက်

အာမခံထားငွေ (ကျပ်)

အာမခံထားငွေ

%

၁။

၁၈ ၄၀

၁၄,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၁ %

၂။

၁၈ ၄၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၁၄,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၃ %

၃။

၁၈ ၄၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၅ %

၄။

၄၁ ၅၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၃ %

၅။

၄၁ ၅၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၅ %

၆။

၅၁ ၆၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၅%