မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ပေး နှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ

အာမခံထားငွေ (,၀၀၀,၀၀၀)ကျပ် နှင့်အထက် ထားရှိသူများအတွက် ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ချက် လိုအပ်ပါသည်။

ပရီမီယံကြေးကို တစ်ကြိမ်တည်းပေးသွင်းရပါမည်။