မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ပေး နှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ

အာမခံထားငွေ (,၀၀၀,၀၀၀)ကျပ် နှင့်အထက် ထားရှိသူများအတွက် ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ချက် လိုအပ်ပါသည်။

ပရီမီယံကြေးကို တစ်ကြိမ်တည်းပေးသွင်းရပါမည်။ 

ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ပေး ချေးငွေအသက်အာမခံ

ချေးငွေထုတ်ယူသူများသည် မမျှော်လင့်သောသေဆုံးခြင်း၊ ထာ၀စဉ်မစွမ်းမသန်ဖြစ်ခြင်း၊ ချေးငွေပြန်လည် မဆပ်နိုင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့အား မှီခိုသူများအတွက် ပေးရန် တာဝန် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများအဖြစ် မကျန်ရစ်စေရန် အာမခံဖြင့် အကာအကွယ် ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ငွေရေး၊ ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ်များ။

အာမခံထားငွေနှင့် အကာအကွယ်ပေးသည့်ကာလသည် ချေးငွေပေးဆပ်ရန် ကျန်ရှိနေသော ငွေပမာဏသက်တမ်းနှင့် ကိုက်ညီထားရှိရပါသည်။

(က)      သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်

(ခ)        ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်

(ဂ)        အမ်းငွေထုတ်ပေးခြင်း (ကျန်ရှိသောချေးငွေကို ဘဏ်၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသို့ အကြေပေးဆပ်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာပြရန်)

(ဃ)      ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်

ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ချေးငွေအသက်အာမခံထားသူသည် ကျန်းမာရေးဆေးစစ်မှု ခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။