မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


အထူးခရီးသွားအာမခံ

အဝေးပြေးယာဉ်စီး ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် (၁)ယူနစ် (ပေါ်လစီ တစ်စောင်)

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်/အငှားယာဉ်စီး ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် (၂)ယူနစ် (ပေါ်လစီ နှစ်စောင်) အထိ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

အဝေးပြေးယာဉ်များအတွက် (၁) ယူနစ်လျှင် (၃၀၀)ကျပ်။

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များအတွက် (၁) ယူနစ်လျှင် (၃၀၀) ကျပ်မှ (၂) ယူနစ်လျှင် (၆၀၀) ကျပ်အထိ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။