မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှု ထပ်ဆောင်းအကာအကွယ်

ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှု ထပ်ဆောင်းအကာအကွယ်ဆိုသည်မှာ မူလအခြေခံ အသက်အာမခံ အကာအကွယ်ပေါ်တွင် ပြီးပြည့်စုံသောဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့် ဆေးကုသမှုစရိတ် အကာအကွယ်များကို ထပ်ဆောင်း ရယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှု ထပ်ဆောင်းအကာအကွယ်သည် သီးသန့်၀ယ်ယူနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစား မဟုတ်ပဲ နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ (Short Term Endowment), ပညာရေးအာမခံ (Education Life) နှင့် စာသင်သားအသက်အာမခံ ( Student Life) အစရှိသော ငွေစုအာမခံ အမျိုးအစားများဖြင့် တွဲဖက်ကာ အစီအစဥ် ၁ မှ ၈ထိ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၀ယ်ယူနိုင်မည့် အသက်သည် အခြေခံအစီအစဉ် အသက်အပိုင်းအခြားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခြေခံအစီအစဉ်အရ အကျုံးဝင်သည့် အသက်အရွယ်သာလျှင် ထပ်ဆောင်းအကာအကွယ်အတွက် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမည်ဖြစ်သည်။

အကျိုးခံစားခွင့်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အကျိုးကျေးဇူးများကို သီးခြားစီ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

အခြေခံအစီအစဉ်တွင် ၀ယ်ယူထားသောအာမခံထားငွေထက်ပိုသော အစီအစဉ်ကို၀ယ်ယူ၍မရပါ။