အသေးစားကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှု အသက်အာမခံ (စိတ်ချလိုက်ဖ်)