ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်းဖြစ်မှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်း

ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်းဖြစ်မှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်း

ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်းဖြစ်မှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်များ (တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း နှင့် အစုအဖွဲ့)

  • အာမခံစာချုပ်မူရင်း
  • အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ
  • ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ်
  • ဓာတ်မှန်
  • ရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံစာ
  • အာမခံထားသူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  • နောက်ဆုံးပရီမီယံပေးသွင်းထားသော ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း
  • ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်းဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံစာ
  • အလုပ်သမားစာရင်းနှင့် အလုပ်ရှင်၏ထောက်ခံစာ