ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်း

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်း

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

  • အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ
  • ဓာတ်မှန်
  • ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ် (သို့) ပြသခဲ့သည့် ဆေးရုံ/ဆေးခန်း၏ ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ်
  • ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်ထောက်ခံစာ
  • အာမခံထားသူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  • ဒဏ်ရာအနီးကပ်ဓာတ်ပုံ
  • အာမခံထားသူနှင့် ဒဏ်ရာတွဲလျက်ပါသော အနီးကပ်ဓာတ်ပုံ
  • အလုပ်သမားစာရင်းနှင့် အလုပ်ရှင်၏ထောက်ခံစာ