သေဆုံးမှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

သေဆုံးမှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

သေဆုံးမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ (တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း နှင့် အစုအဖွဲ့)

  • အာမခံစာချုပ်မူရင်း
  • အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ
  • သေစာရင်းမိတ္တူ (သို့) သေဆုံးကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထား
  • ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ်
  • ဓာတ်မှန်
  • ရပ်ကွက်(သို့) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံစာ
  • အာမခံထားသူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  • အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
  • နောက်ဆုံးပရီမီယံပေးသွင်းထားသော ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း
  • အလုပ်သမားစာရင်းနှင့် အလုပ်ရှင်၏ထောက်ခံစာ